1660-01-5-8888

“Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको विजेता बन्न चाहनुहुन्छ? खल्ती पसल बाट आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस र अद्भुत र लोभनीय ईनाम जित्नुहोस। हर हप्ता १०,००० खल्ती पोइन्ट, Earbuds जित्ने अवसर पाउनुहोस र प्रति महिना Smartphone, Laptop जित्ने अवसर पाउनुहोस।”

 

हप्ता १० को विजेताहरु

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Sai Money Transfer लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Kagbeni Travels & Tours Pvt Ltd लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी AMS Express Pvt लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी R N Store लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Kaithrin Travels & Tours Pvt Ltd लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Neu Api Motar Parts And Suppliers लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी ICI INFOTECH लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

हप्ता ९ को विजेताहरु

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Print Tek लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Sakura Cafe and Restaurant लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Business Basket लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Shree K M Traders लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Suman Kirana Pasal लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Pande Gauda Kirana Pasal लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Rabin Mobile Center लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

हप्ता ८ को विजेताहरु

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Durga Variety लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Om Ayu Arogya Traders लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Omni Express Service Center लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Om Electronics लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Optical Computer लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Mountain Skyline Tour and Travel Co लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Rabi Kirana Store लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

हप्ता ७ को विजेताहरु

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Narayani Computer Trade Center लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Shuvam Books & Stationery Suppliers लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी K K Photocopy Stationery Suppliers लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी New Ranjit Staionery लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल S.S Enterprises लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Scenary Nepal Tours & Travels PVT LTD लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

मासिक अफर बिजयि पसल

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Paudel Pustak & Cosmetic लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Mobile Phone जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Saman Bazzar Dot Com लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Mobile Phone जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Milan General Store लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Karnali Agro & Live Stock लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Lotus Job Solution and Online Services लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Growth Line Travels & Tours लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको मासिक विजयी पसल Himali Agro लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

हप्ता ६  को विजेताहरु

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Babu Nani Stationery & Gift Center लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Anushka Kirana Pasal लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Elina Enterprises लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी ABC Stationary & Suppliers लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Aryan Traders लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Dingla Electronics Pasal  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी 3K Khaja Ghar  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

हप्ता ५  को विजेताहरु

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Angel Mobile Center लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी D R Store लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Baba Sohan Galla Bhandar लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Sildu Jure Electronics लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Ladies Fashion Wear लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी 3S Online Service  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Sage Educational Consultancy Pvt Ltd  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

हप्ता ४ को विजेताहरु

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Shringkhala Travels Service  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Samyata Medical  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी B&B Stores लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी S N Khadai Store लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Mira Traders लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Babita Kirana Store लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Kalika Mil Udhyog लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

हप्ता ३ को विजेताहरु

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी DiHeart Pvt Ltd  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Online Bhu.Sewa Kendra  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Binisha Electronics लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Pooja Traders लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Chaudhary Khadyanna Store लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Anjle Sunchandi Udyog लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Lovely Lovely Sotre लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

हप्ता को विजेताहरु

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Mahendra Online Services  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी  Baraha Poultry Farm  लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Shanta Bishal Pustak Pasal लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Welfare electronics and mobile center लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Phuyal Kirana Tatha Madhira Pasal लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Srijana Com लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Samarpan Traders लाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

हप्ता १ को विजेताहरु

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी शिखा जेनरल स्टोरलाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी नीड्स स्टेशनरी स्टोरलाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी लीला स्टोरलाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी बिरगंज डेरी उध्योगलाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी A.A.P स्टोरलाई हार्दिक बधाई,उहाँले १०,००० खल्ती पोइन्ट जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Fotologics Nepal लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

Khalti को ‘कारोबार मा उपहार’ अफरको हप्ताको विशेष विजयी Dhaulagiri Shram Online sewa लाई हार्दिक बधाई,उहाँले Ear Buds जित्नु भएको छ।

 

 

 

 

 

Also read: Khalti बाट कारोबार मै उपहार

Don’t have Khalti? Download now

For more updates about Khalti’s campaign, events, services, and offers, you can also follow us on our official Facebook page, YoutubeTwitterViberLinkedin, and Instagram.